Kalenteri | 09.06.2017

Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä

Tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia luontoarvojen korvaamiseen
Lisää omaan kalenteriin 2017-06-09 2017-06-09 Europe/Helsinki Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä Linnankatu 60, Turku

2017

9.6.

Koneen Säätiö järjestää kaksipäiväisen tapahtuman, jonka tavoitteena on pureutua ekologisten kompensaatioiden maailmaan useamman tieteenalan ja taiteen yhteistyöllä. Tilaisuudessa yhdistetään yhteiskunnan, ekologian, taloustieteen ja kirjallisuuden tutkimuksen sekä taiteen näkökulmia. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Biodiversity Now! -hankkeen ja Suomen Habitaattipankin sekä Ympäristötiedon Foorumin kanssa.

Valtateiden ja tekoaltaiden rakentamisella, kaivoksen perustamisella ja jopa omakotitalon rakentamisella on suoria haitallisia vaikutuksia muiden lajien elinympäristöön. Luonnonvarojen hyödyntäminen esimerkiksi puuta korjaamalla heikentää ympäristön tilaa, mutta heikentäviä toimia on perinteisesti arvotettu yksittäisen ihmisen, yhteiskunnan tai talouden kannalta. Valtioiden BKT on edelleen vahvasti kytkeytynyt luonnonvarojen hyödyntämiseen. Samaan aikaan on kuitenkin herännyt tietoisuus siitä, että ihmiskunta on täysin riippuvainen toimivista ekosysteemeistä. Kansainvälisesti keskustellaan, miten kaikessa ihmiskunnan toiminnassa voitaisiin lakata heikentämästä ympäristön tilaa.  Jo käytössä olevien luonnonsuojelutoimenpiteiden lisäksi tarvitaan uusia keinoja. Yksi mahdollisuus ovat ekologiset kompensaatiot, joilla jonkin elinympäristön hävittäminen tai heikentäminen voidaan korvata kunnostamalla toisaalla vastaavia elinympäristöjä. Tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Onko yhteiskunta valmis hyväksymään taloudellisia kustannuksia ympäristön heikentymisen pysäyttämiseksi? Estääkö ekologinen idealismi kompensaatioiden laajamittaisen käyttöönoton? Tunnemmeko kaikki kompensaatioon liittyvät ekologiset ominaisuudet? Vastaako poliittinen retoriikka ekologisia reunaehtoja ja tosiasioita? Kuinka luonnosta puhutaan politiikassa, entä tieteellisessä tai kaunokirjallisuudessa? Herättävätkö kirjallisuuden apokalyptiset sävyt aktivismia vai epätoivoa? Voiko ekokriittinen lähestymistapa tuottaa aihepiiristä terävän analyysin, jolla ihmisiä voidaan herättää ajattelemaan?

Koneen Säätiön perimmäisenä tavoitteena on parantaa maailmaa, mutta senkin toimintatavat lisäävät ympäristön kuormitusta. Osana omaa ympäristövastuullisuuttaan säätiö suunnittelee käynnistävänsä monialaisen rahoitushaun ekologisten kompensaatioiden aihepiiristä. Seminaari pohjustaa teemahakua.

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä eli perjantaina 9.6. järjestetään Turussa kaikille avoin monialainen seminaari. Osa puheista pidetään englanniksi.

Toisena päivänä eli lauantaina 10.6. on eri alojen tutkijoille suunnattu työpajapäivä Saaren kartanolla Mynämäellä. Työpajoihin mahtuu korkeintaan 50 osallistujaa ja jos halukkaita on enemmän, osallistujat valitaan ilmoittautumislomakkeessa annettujen tietojen perusteella.

Puhujat, esiintyjät ja järjestäjät

 

Janne Kotiaho on ekologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Koneen Säätiön hallituksen jäsen. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat maankäytön moniarvoinen suunnittelu, elinympäristöjen tilan arviointi ja edistäminen sekä ekologisten kompensaatioiden mahdollisuudet. Kotiaho pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.Kotiaho vetityöryhmää,joka arvioi Suomen elinympäristöjen tilaa jasen edistämistä (ELITE) jahänon parhaillaan mukana maailman elinympäristöjen tilan ja niiden edistämisen arvioinnissa YK:n alaisessa kansainvälisessäbiodiversiteettipaneelissa(IPBES).

Anthony D. Barnosky is Executive Director of Stanford University’s Jasper Ridge Biological Preserve. He has spent three decades studying past planetary changes and what they mean for understanding today’s global change. His current research focuses on extinctions and climate change. He is the author of numerous scientific articles and blog posts. His recent books examine the state of the planet today and how we can guide it toward a future we want, rather than one that inadvertently happens to us.

KaroliinaLummaaonkirjallisuuden ja ympäristöhumanismin tutkija. Tällä hetkellä hän työskentelee hankkeessa Sotkuiset maailmat: kielimateriaalit ja luontokulttuurit taiteentutkimuksessa Kotimaisen kirjallisuuden laitoksella Turun yliopistossa.Lummaaon ekokritiikin dosentti ja hän on ollut toimittamassa kokoomateoksia monitieteisestä ympäristötutkimuksesta (2012), runouden tutkimuksesta (2007, 2012) ja posthumanismista (2014).

Nina V. Nygren on luonnonsuojelupolitiikan ja -konfliktien tutkija ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori ma. Nygren on myös Tutkimusosuuskunta Tapauksen perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja. Tapaus tekee mm. uudenlaista luonnonsuojelusuunnittelua.

Atte Moilanen on luonnonsuojelun päätösanalyysin tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella. Hänen taustansa on tietojenkäsittelytieteissä, soveltavassa matematiikassa ja ekologiassa, ja hänen tutkimuksensa keskittyy spatiaalisen ekologian käsitteellisiin ja metodologisiin aiheisiin, ekologiaan pohjautuvaan maankäytön suunnitteluun sekä ekoinformatiikkaan. Moilanen on viimeisen vuosikymmenen aikana julkaissut myös useita ekologisiin kompensaatioihin liittyviä tutkimuksia.

FT Toni Lahtinen yliopisto-opettaja ja kirjallisuudentutkija Tampereenyliopistossa. Hänenpostdoc-tutkimuksensa käsittelee ympäristöllistenriskien, katastrofien ja myyttien kuvauksia suomalaisessanykykirjallisuudessa. Lahtinen on mukanaKoneen Säätiön rahoittamassatutkimushankkeessaSynkistyvät tulevaisuudenkuvat:Dystooppinenfiktionykykirjallisuudessa.

Tutkimusprofessori EevaPrimmeron politiikka-analyysit –ryhmän päällikkö Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) ja ympäristöpolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat ympäristöpolitiikan ohjausmekanismit ja -keinot sekä toimeenpano, verkostot ja käytännöt. Hän on erikoistunut ekosysteemipalveluiden hallintaan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen sekä kestävän metsätalouden ja luonnonvarojen käytön ohjaukseen.

Minna Pekkonen työskentelee tutkijatohtorina Ekosysteemihotelli- ja Suomen habitaattipankki -hankkeissa Suomen ympäristökeskuksessa. Hankkeita yhdistää tavoite löytää uusia keinoja ja erilaisia yhteistyön muotoja, joiden avulla voitaisiin pysäyttää luonnon monimuotoisuuden kato. Koulutukseltaan Pekkonen on ekologian ja evoluutiobiologian alalta väitellyt tohtori.

Markku Ollikainen on ympäristöekonomian professori Helsingin yliopistossa.

Jussi Päivinen toimii kehitysjohtajana Metsähallituksen luontopalveluissa. Hänen vastuullaan on Luontopalvelujen hankkeet, sisäinen kehittäminen ja kansainvälinen toiminta.

Essi Kausalainen on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentelyn lähtökohtana on ruumiin aistimellisuus, ja siihen kytkeytyvät filosifis-eettiset ja materiaaliset kysymykset. Ruumista tarkastellaan prosessina, joka muovautuu loputtoman monimutkaisissa vuorovaikutussuhteissa erilajisten olentojen ja ympäristöjen kanssa. Kausalaisen praktiikan perustana on mielikuvittelu ja leikki, joiden avulla se pyrkii purkamaan lineaarisia ja hierarkisia ajattelu- ja toimintatapoja.

 

Järjestäjät:
Koneen Säätiö järjestää tilaisuuden yhteistyössä Biodiversity Now! -hankkeen ja Suomen Habitaattipankin sekä Ympäristötiedon Foorumin kanssa.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Ohjelma

Alustava ohjelma

Perjantai 9.6.2017 (Seminaari Turun Konservatorion Sigyn-salissa noin kello 10:30-17:30)

Janne Kotiaho: Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä?

Anthony Barnosky: Ecological Compensation Is Necessary To Avoid the Sixth Mass Extinction

Karoliina Lummaa: Biodiversiteetin kulttuuriset merkitykset

Nina Nygren: Kompensaatio ja luonnonsuojelukonfliktit

Atte Moilanen: Miksi ekologiset kompensaatiot epäonnistuvat? – Kompensaatioiden määrittämisen avainkohtia

Toni Lahtinen: Ekodystopiat kaunokirjallisuudessa

Eeva Primmer: Luontokompensaation institutionaaliset edellytykset

Minna Pekkonen: Ekosysteemihotelli – pitkäaikaista majoitusta kokonaisille ekosysteemeille

Markku Ollikainen: Kompensaatioiden talous

Jussi Päivinen: Valtion maiden rooli ekologisten kompensaatioiden tuottajana

Ohjelmaan sisältyy myös taidetta eri muodoissa.

Essi Kausalainen: Lovers

Teatteri Siperia

 

Lauantai 10.6.2017 

Työpajat Saaren Kartanolla Mynämäellä noin kello 9:00-18:00. Työpajoissa käsitellään erilaisia ekologisiin kompensaatioihin liittyviä aiheita.

Työpajapäivään osallistuville tarjotaan hotellimajoitus ja illallinen Turussa, ruokailut Saaren Kartanolla sekä bussikuljetukset Saaren Kartanolle ja takaisin Turkuun.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Aika ja paikka

Perjantai 9.6.2017
Sigyn-sali, Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku
Lauantai 10.6.2017
Saaren kartano
Saaren rantatie 21
23140 Hietamäki

Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Ilmoittautuminen

Ensimmäisellä lomakkeella ilmoittaudut kaikille avoimeen seminaariin, joka pidetään Turussa perjantaina 9.6. Jos haluat hakea myös lauantain työpajapäivään, valitse alempi lomake.

Ilmoittautuminen perjantain seminaariin 9.6.

Ilmoittautumisaika päättyy 21.5. kello 24:00.

Huomaathan, että asteriskilla (*) merkityt tiedot jaetaan seminaariin ilmoittautuneille. | Please note that the information marked with an asterisk (*) is distributed to all the people signed up for the seminar. Ilmoitathan meille (koneensaatio@koneensaatio.fi), jos et halua, että sähköpostiosoitteesi jaetaan osallistujille. | Please inform us (koneensaatio@koneensaatio.fi), if you don’t want your email address to be shared with the participants.

 

 

Ilmoittautuminen seminaariin 9.6. ja haku lauantain 10.6. työpajapäivään

Tällä lomakkeella ilmoittaudut perjantaina 9.6. Turussa järjestettävään seminaariin sekä haet lauantaina 10.6. Saaren kartanossa pidettävään työpajapäivään. Hakuaika päättyy 14.5. kello 24:00. Hakijoille ilmoitetaan työpajapäivän paikoista viikolla 20.

Työpajapäivän aikana tarjoillaan lakto-ovovegetaarista ruokaa, mutta kerro tässä jos sinulla on muita rajoitteita. | Lacto-ovovegetarian food will be served during the workshop day, but if you have other diet restrictions, please describe the limitations here.
Työpajan osallistujlle tarjotaan majoitus Turussa kahden hengen hotellihuoneissa. | The participants of the workshop day will be offered accommodation in a twin room (shared with another participant) in a hotel in Turku.
Huomaathan, että tupla-asteriskilla (**) merkityt tiedot jaetaan perjantain seminaariin ilmoittautuneille. | Please note that the information marked with double asterisk (**) is distributed to all the people signed up for Friday’s seminar. Ilmoitathan meille (koneensaatio@koneensaatio.fi), jos et halua, että sähköpostiosoitteesi jaetaan osallistujille. | Please inform us (koneensaatio@koneensaatio.fi), if you don’t want your email address to be shared with the participants.

Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti