Apurahan hakijalle

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Rohkeus, rajojen ylittäminen ja uudet avaukset ovat meille tärkeitä, ja niihin kannustamme myös apurahanhakijoitamme.
Riitta Högbacka sai apurahan vuoden 2016 apurahahaussa. Kuva: Aleksi Poutanen

Koneen Säätiön vuosittainen apurahojen hakuaika alkaa 1.9. ja päättyy 15.9. klo 16 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan apurahahakemusten verkkopalvelussa. Näissä ohjeissa kerromme käytännön ohjeita hakemisesta.

 

 

Mihin, kenelle ja mille ajalle

Mihin apurahaa voi hakea?

Koneen Säätiö tukee tieteen ja taiteen rohkeita avauksia.

Apurahaa voi hakea:

 • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
 • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
 • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
 • muuhun kulttuurityöhön.

Etusijalla ovat alat ja -aiheet, jotka ovat monialaisia, uusia, marginaalisia tai valtavirran ulkopuolisia. Kannustamme monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Etusijalla ovat hankkeet, joissa tieteellä ja taiteella on itseisarvoinen asema; erilaiset luovan talouden tai soveltavan tieteen tai taiteen hankkeet eivät ole ensisijaisia. Vuosina 2016–2020 päätöksissä otetaan huomioon myös Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman painotukset.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Taiteellisella tutkimuksella tarkoitamme tutkimusta, jossa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja jota tavallisesti tehdään taidekorkeakouluissa. Tutkimuksen kohteena voi olla tutkija-taiteilijan oma taiteellinen työ.

Yleensä apurahoja ei myönnetä kasvatustieteelliseen, psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen eikä kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Painotamme tieteen yksilöapurahavalinnoissa sekä vastaväitelleiden post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia hakijoita ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita. Maantieteellisesti painopisteenä on Itämeren piiri.

Koneen Säätiö haluaa edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Tämän vuoksi painotamme tukipäätöksissämme muun muassa suomenkielisen tietokirjallisuuden kirjoittamista.

Myönnämme rahoitusta etenkin tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn ja tarvittaessa myös muihin kuluihin.

Katso videolta minkälainen on rohkea avaus?

Kuka voi hakea?

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen. Lue lisää vastuullisen johtajan roolista 

Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen.

Teemahakujen hakuperusteista kerrotaan kunkin haun yhteydessä.

Mille ajalle apurahaa haetaan? 

Syyskuussa (vuosittainen apurahahaku) haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan seuraavan vuoden alusta lähtien. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Haettavissa on myös rahoitusta hankkeen valmisteluun tai pilotointiin.

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Enintään yksivuotisten apurahojen käyttökausi on kolme vuotta, kaksivuotisten neljä vuotta, kolmivuotisten viisi vuotta ja nelivuotisten kuusi vuotta.

Henkilökohtaista kuukausiapurahaa vai palkkaa? 

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme yleensä kuukausiapurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Kuukausiapurahojen avulla sama rahamäärä riittää useamman taiteilijan tai tutkijan työn tukemiseen: palkkakustannukset vaatisivat vähintään kolmasosan suuremman rahoituksen henkilöä kohden. Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Hakuaika ja käsittely

Hakuaika 

Koneen Säätiön vuosittainen apurahojen hakuaika alkaa 1.9. ja päättyy 15.9. klo 16.00 Suomen aikaa. Vain hakuaikana verkkopalvelun  kautta lähetetyt hakemukset otetaan käsiteltäviksi.

Koneen Säätiöllä on myös teemahakuja, joiden aikataulu voi poiketa normaalista apurahojen hakuajasta. Hakuajat on kerrottu hakujulistusten yhteydessä.

Hakemuksen käsittely säätiössä 

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat tieteen- tai taiteenalan asiantuntijoita.

Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti ja tieteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu. Asiantuntijoiden tekemän arvioinnin lisäksi hankkeen realistisuuden arvioinnissa ovat mukana säätiön asiamiehet.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia apurahansaajiksi.  

Päätökset  

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Koneen Säätiön hallitus syyskokouksessaan, joka järjestetään marras-joulukuun vaihteessa. Lista apurahansaajista, hankkeiden esittelyt (nimi, tiivistelmä, rohkea avaus) ja työryhmän jäsenet julkaistaan verkkosivuillamme pian hallituksen syyskokouksen jälkeen. Ilmoitamme apurahasta apurahansaajille sekä sähköpostitse että postitse. Apurahansaajien nimet julkaistaan myös säätiön vuosikertomuksessa.

Perustelut 

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Päätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, joista kerrotaan näissä ohjeissa ja säätiön verkkosivuilla.
 • Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi. Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen, rohkeuteen sekä uusiin näkökulmiin.
 • Etenkin väitöskirjoja koskevissa hakemuksissa lausunto työn ohjaajalta tai muulta työn hyvin tuntevalta henkilöltä on tärkeä
 • Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon muita yhteiskunnallisia sekä tiede- ja taidepoliittisia näkökohtia. Säätiö pyrkii päätöksillään edistämään tieteen, taiteen ja muun suomalaisen kulttuurin monipuolista kehitystä.

Tietosuoja

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoa hakijoista.

Lähettäessään apurahahakemuksen Koneen Säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Koneen Säätiölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Säätiön toimistossa. Säätiön tulee antaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löytyy tietosuojaselosteesta.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Apurahahakemusten verkkopalvelu

 • Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahahakemusten verkkopalvelussa.
 • Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on avoinna 15.9. klo 16.00 asti Suomen aikaa. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään.
 • Hakemusta ei lähetetä sähköpostilla tai postiteta Koneen Säätiölle.

Apurahahakemusten verkkopalvelu

Hakemuksen luominen, muokkaaminen ja lähettäminen 

 • Kirjaudu verkkopalveluun vanhoilla tunnuksillasi tai jos olet uusi hakija, luo tunnukset kohdasta Luo uusi käyttäjätunnus
 • Luo uusi apurahahakemus
 • Täytä verkkohakemuksen osat 1–11
 • Lähetä hakemus verkkopalvelun kautta 15.9. klo 16 mennessä Koneen Säätiölle.
 • Määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemuksien liitteitä voi tarvittaessa täydentää verkkopalvelussa vielä maanantaihin 18.9.2017 klo 16 asti.

Kun verkkohakemus on lähetetty, näkyy verkkopalvelun pääsivulla hakemuksen tilana Lähetetty. Jos hakemusta halutaan lähettämisen jälkeen muokata, valitaan Peruuta hakemus. Peruuttaminen ei tuhoa hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä.

Määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemuksien liitteitä voi tarvittaessa täydentää verkkopalvelussa vielä maanantaihin 18.9.2017 klo 16 asti. Muilta osin hakemusta ei voi enää muokata hakuajan päättymisen jälkeen.

Jos hakemuksen tilana näkyy Vastaanotettu ja hakija haluaa muokata vielä hakemusta, tulee hänen olla yhteydessä säätiön toimistoon.

Hakemuksen kieli

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen olla suomen kielellä. Ansökningar kan också fyllas i på svenska.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Lausuntojen verkkopalvelu

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä. Suositeltaessa useampaa väitöskirjantekijää myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys. Koneen Säätiö painottaa ratkaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan lausunto. Myös muihin apurahahakemuksiin voi liittää lausunnon.

Jos lausunnonantaja ei ole aiemmin käyttänyt lausuntojen verkkopalvelua, on hänen ensin luotava omat tunnukset kohdassa Luo uusi käyttäjätunnus.

Huom. Apurahanhakija saa hakemuksessaan koodin, joka hänen pitää lähettää lausunnonantajalle. Koodin avulla lausunto ohjautuu oikeaan hakemukseen. Lausunnon voi lähettää jo ennen kuin hakija on lähettänyt hakemuksensa.

Lausunnon voi myös liittää osaksi hakemusta, jos se on hakijalla. Suosittelemme kuitenkin käyttämään lausuntopalvelua lausuntojen antamiseen.

Lausunnot on jätettävä viimeistään 18.9. klo 16.00 Suomen aikaa lausuntojen verkkopalvelussa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Vain hakuaikana lähetetyt lausunnot huomioidaan.

Huomaathan, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostilla.

Lausuntojen verkkopalvelu

Lausuntojen englanninkielinen verkkopalvelu


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Verkkohakemuksen osat

Ennen hakuajan alkamista, voit tutustua apurahahakemusten verkkopalvelussa vuoden 2016 hakulomakkeen näköisversioon. Näköisversiota ei ole mahdollista muokata tai tallentaa. Oikean lomakkeen saat luotua verkkopalvelussa hakuaikana.

Hankkeen tyyppi

Hakijan on valittava, millaiseen työhön apurahaa haetaan. Onko kyseessä:

 • tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ
 • tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
 • taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ
 • muu kulttuurityö.

Hankkeen tiedot

Tiivistelmässä kerrotaan lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö ja työn toteutustavat.

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Hakemuslomakkeessa hakijaa pyydetään kertomaan, mikä tekee hankkeesta rohkean avauksen.

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, samoin hakijan kuvaus siitä, miksi hanke on rohkea avaus. Tekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla.

Hakulomakkeessa on kerrottava lyhyesti hankkeen kesto ja aikataulu sekä onko hanke saanut aikaisemmin Koneen Säätiön rahoitusta.

Jos hakemus liittyy Suomen muuttuvat lähinaapuruudet -ohjelmaan ruksitaan kyseinen kohta tällä välilehdellä. Jos apurahaa haetaan Naapuridialogit-teemahaussa tai Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa -teemahaussa, ruksitaan kyseinen kohta tällä välilehdellä.

Hakijan tiedot

Jos hakijana on työryhmä, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään (vastuullinen johtaja). Työryhmälle voi antaa myös halutessaan nimen.

Jos hakijana on y-tunnuksellinen yhteisö, on hakijan valittava hankkeelle johtaja (vastuullinen johtaja). Lue lisää vastuullisen johtajan roolista

Yksilöhakija tekee hakemuksen omalla nimellään.

Hakemukseen kirjoitetaan myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

Haettava rahoitus

Ensisijainen käyttötarkoitus

Hakulomakkeessa on valittava rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus:

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely
 • taiteellisen ja/tai tieteellisen työn muut kustannukset
 • alan kehittäminen (esim. verkoston muodostaminen)
 • tapahtuman järjestäminen (esitys, näyttely, tiedetapahtuma yms.)
 • julkaisu tai muu sisältökokonaisuus.

Kahden viimeksi mainitun vaihtoehdon kohdalla on lomakkeessa kerrottava myös suunniteltu kohdeyleisö.

Monivuotinen apuraha, alle vuoden mittainen rahoitus vai ponnistusraha?

Lomakkeessa tulee valita, haetaanko apurahaa monivuotiselle hankkeelle, alle vuoden mittaiselle hankkeelle vai ponnistusrahaa hankkeen kehittelyyn tai pilotointiin. Ponnistusraha on tarkoitettu enintään puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn.

Katso videolta mikä on ponnistusraha?

Katso videolta kuinka suuria hankkeita Koneen Säätiö tukee?

Kuukausiapurahat ja muut kulut

Hakemuksessa eritellään Koneen Säätiöltä haettava apuraha henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin ja muihin kuluihin.

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan.

Apurahaluokat:

 • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirja) 2 400 euroa / kk (28 320 €/vuosi)
 • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc) 2 800 euroa / kk (32 400 €/vuosi)
 • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen) 3 500 euroa / kk (42 000 €/vuosi).

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa.

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Työskentely voi kestää vähintään kuukauden. On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % kokopäiväisestä työskentelystä) osa-aikaiseen työskentelyyn.

Kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Hakijan on huomattava, että kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.

Henkilökohtaisten kuukausiapurahan saajien nimet julkistetaan säätiön verkkosivuilla.

Jos hankkeessa haetaan rahoitusta muihin kuluihin kuin henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, on tarve perusteltava hakemuksessa.

Erityishuomioitavaa jatkohakemuksissa vuonna 2017

Jos hakija on saanut aikaisemmin (ennen vuotta 2016) Koneen Säätiön apurahan ja on alkuperäisessä hakemuksessa esittänyt monivuotisen suunnitelman, tulee hänen hakea syksyllä apurahaa koko hankkeen jäljellä olevalle ajalle kerralla.

Katso videolta miten haen jatkoapurahaa?

Tieteentekijän työskentelyedellytykset 

Tieteen apurahojen hakijalta kysytään lomakkeessa, miten hän järjestää tutkimuksen perusedellytykset, eli työtilan ja muut tutkimuksen kannalta tarpeelliset työvälineet. Vaihtoehtoja ovat, että tutkimuksen perusedellytyksistä on sovittu tutkimusinstituution kanssa, tai että apurahanhakija huolehtii edellytyksistä itse (esimerkiksi työskentelee kotona).

Rahoitus muista lähteistä

Hakulomakkeessa ilmoitetaan muualta saadut apurahat ja palkallinen tutkijakoulurahoitus kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Hakijan on välittömästi ilmoitettava säätiön toimistoon, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha tai tutkijakoulurahoitus hakemuksen käsittelyaikana.

Voimme perua apurahan, jos hakija ei ole ilmoittanut hakuaikana saamaansa muuta apurahaa tai rahoitusta.

Yleensä emme myönnä apurahaa, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon apurahaa haetaan.

Tieteelliseen työhön apurahaa hakevien on ilmoitettava hakulomakkeessa myös saadut ja haetut tutkijakoulupaikat sekä tutkimukseen liittyvä muu palkkatyö tai rahoitus.

Arvioijien valinta

Hakulomakkeessa valitaan, minkä alan asiantuntijan haluaa ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi.

Monialaisuuden edistämiseksi taiteen puolella kokeilemme tänä vuonna arviointia myös teemojen avulla. Hakija voi valita joko taiteen alan tai taiteen teeman asiantuntijan. Hän voi siis valita onko työssä ja sen arvioinnissa tärkeämpää metodi vai sisältö.

Alat ja taiteen teemat ovat:

Taiteen ja kulttuurin alat

 • Elokuva
 • Esittävä taide
 • Kirjallisuus ja sanataide
 • Kuratointi
 • Kuvataide
 • Käsitetaide
 • Media- ja äänitaide
 • Musiikki
 • Paikka- ja tilannesidonnainen taide
 • Taide- ja kulttuuripolitiikka, museotyö
 • Taidekritiikki

Taiteen teemat

 • Dekolonisaatio
 • Energia ja postfossiilisuus
 • Feminismi
 • Hybridinen suunnittelu, teknologia
 • Keho
 • Kuunteleminen
 • Köyhyys
 • Migraatio
 • Muisti
 • Oikeus ja laki
 • Onnellisuus
 • Osallisuus
 • Posthumanismi
 • Raja
 • Sanan- ja ilmaisunvapaus
 • Sukupuoli

Tieteenalat

 • Antropologia
 • Arkeologia
 • Biologinen ja ekologinen ympäristöntutkimus
 • Esittävien taiteiden taiteellinen tutkimus
 • Esittävien taiteiden tutkimus
 • Etnologia
 • Filosofia
 • Fysikaalinen ja kemiallinen ympäristöntutkimus
 • Hallintotiede
 • Historia
 • Kansantaloustiede
 • Kehitysmaatutkimus
 • Kielentutkimus
 • Kirjallisuudentutkimus
 • Musiikin taiteellinen tutkimus
 • Musiikin tutkimus
 • Nykykulttuurin tutkimus
 • Politiikan tutkimus
 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiologia
 • Sukupuolentutkimus
 • Viestinnäntutkimus
 • Visuaalisten taiteiden taiteellinen tutkimus
 • Visuaalisten taiteiden tutkimus
 • Yhteiskunnallinen ympäristöntutkimus
 • Yhteiskuntahistoria
 • Ympäristötekniikka

Liitteet

Hakemuksen liitteenä olevien hakijan ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.

Määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemuksien liitteitä voi tarvittaessa täydentää verkkopalvelussa vielä maanantaihin 18.9.2017 klo 16 asti. Määräajan jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voi toimittaa säätiön toimistoon, mielellään sähköpostitse, 15.11. mennessä.

Liitteet ladataan osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 3 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.

Huom. Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse.

Pakolliset liitteet:

Yksilöhakija:

 • tutkimus- tai työsuunnitelma
 • ansioluettelo
 • budjetti (jos haetaan muuta kuin pelkkää kuukausiapurahaa)
 • portfolio (taiteellinen tutkimus tai taiteen ja kulttuurin ala)
 • lausunto (väitöskirjantekijät)
 • tutkintotodistus (tieteen puolen yksilöhakijat)

Työryhmähakija:

 • tutkimus-tai työsuunnitelma
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot (tai tiivistelmät niistä)
 • budjetti
 • portfolio (taiteellinen tutkimus tai taiteen ja kulttuurin ala)

Y-tunnuksellinen yhteisö:

 • tutkimus-tai työsuunnitelma
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot (tai tiivistelmät niistä)
 • budjetti
 • portfolio (taiteellinen tutkimus tai taiteen ja kulttuurin ala)
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

Huom. Jos hakija on aikaisemmin saanut Koneen Säätiön apurahan samaan tarkoitukseen, tulee hakemuksen liitteeksi liittää raportti työn edistymisestä.

Katso liitteiden tarkemmat kuvaukset

Lausunnonantajat

Hakulomakkeen kohtaan Lausunnonantajat täytetään lausunnonantajan nimi ja yhteystiedot.

Hakija ohjeistaa lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa lausuntojen verkkopalvelussa. Hakijan on annettava lausunnonantajalle hakemuksessa saamansa koodi, jonka avulla lausunto ohjautuu oikeaan hakemukseen. Lausunnon voi lähettää jo ennen kuin hakija on lähettänyt hakemuksensa.

Lausunnon voi myös liitää hakemuksen liitteeksi, jos se on hakijalla.

Hakemukseen voi halutessaan liittää useamman lausunnon.

Lausuntojen verkkopalvelu

Lähipiiri

Hakulomakkeessa pyydetään ilmoittamaan, jos hakija tietää kuuluvansa säätiön lähipiiriin.

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015 ja toimintakertomuksessa on kaikkien säätiöiden ilmoitettava lähipiiritoimet. Uuden lain mukaan säätiön lähipiiri nähdään varsin laajasti. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle.

Sitoumus

Hakija sitoutuu noudattamaan Koneen Säätiön ohjeita apurahan saajalle, jos apuraha myönnetään hänelle.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Liitteiden kuvaukset

Työ- ja tutkimussuunnitelma

Yksittäisten hakijoiden kohdalla tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua.

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio sen:

 • rohkeuteen
 • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen
 • toteutettavuuteen
 • ajankohtaisuuteen sekä
 • uusiin näkökulmiin.

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat:

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten.
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta.
 • Tutkimusaineisto ja menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät.
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta..
 • Lähdeluettelo: Tekstiosassa ei tarvita lähdeviitteitä, mutta loppuun on hyvä liittää luettelo, jossa esitetään tutkimuksen tärkeimmät lähteet.
 • Kuvaus siitä, millä tavoin oma työ on rohkea avaus ja kuinka Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa.

Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi:

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa.

Muiden kuin tieteellisten hankkeiden hakemuksiin liitetään työsuunnitelma. Hyvä suunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa.

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa:

 • tavoitteet
 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit
 • aikataulu
 • millä tavoin työ on rohkea avaus.

Jos apurahaa haetaan työryhmälle, suunnitelmassa on selvitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa.

Raportti työn edistymisestä

Jos hakija on aikaisemmin saanut Koneen Säätiön apurahan samaan tarkoitukseen, tulee hakemuksen liitteeksi liittää enintään kahden sivun raportti työn edistymisestä. Raportissa kerrotaan lyhyesti, mitä apurahakautena on tehty ja kuinka työ on edennyt. Hakemuksen liitteenä toimitetaan lisäksi myös päivitetty tutkimus- tai työsuunnitelma.

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV) 

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan apurahan kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät. Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin. CV’n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä.

Budjetti 

Jos hankkeen toteuttamiseen tarvitaan pelkästään henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, ei budjettia liitetä hakemukseen.

Budjettiliitteessä arvioidaan kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka Koneen Säätiöltä haettaisiin vain osa hankkeen rahoituksesta, on koko hankkeen rahoitussuunnitelma esitettävä. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa rahoituspäätöksen tekoa.

Hankehakemuksissa budjetti eritellään erillisen liitteen lisäksi myös verkon hakulomakkeessa. Lomakkeen budjetissa on eriteltävä hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä, ostopalvelut sekä muut kulut. Lomakkeeseen kirjataan vain Koneen Säätiöltä haettava rahoitus. Budjetissa on ilmoitettava mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa tämä merkitään kohtaan Muut kulut. Yleensä rahoitusta yleiskustannuksiin myönnetään enintään 15% apurahan muista kuluista kuin tutkijastipendeistä.

Katso esimerkkibudjetti

Portfolio

Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Tässä portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.

Lausunnot

Hyvä lausunnonantaja on sellainen, joka tuntee hyvin apurahanhakijan työn/toiminnan. On suositeltavaa, että hakijaa lähettää työ- tai tutkimussuunnitelmansa lausunnonantajan nähtäville. Parhaimmillaan lausunto antaa hyvän kuvan hakijan mahdollisuuksista toteuttaa hanke ja asettaa hakijan työn laajempaan kontekstiin.

Apurahanhakija saa hakemuksessaan koodin, joka hänen pitää lähettää lausunnonantajalle. Koodin avulla lausunto ohjautuu oikeaan hakemukseen.

Lue lisää lausunnoista

Kopiot todistuksista 

Kuukausiapurahaa hakevien tutkijoiden tulee liittää hakemukseen kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Myös muihin hakemuksiin voi halutessaan liittää todistuskopioita, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta.

Kaikki hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voi lähettää sähköpostilla  15.11. mennessä.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Käynnissä olevat teemahaut

Järjestämme myös teemahakuja. Niiden tarkoituksena on edistää monialaisuutta sekä kiinnittää huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin kentällä. Vuosina 2012–2020 teemahakuja järjestetään erityisesti Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman teemoista.

Käynnissä olevat tai tulevat teemahaut:

Naapuridialogit (1.–15.9.2017)

Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa (1.–15.9.2017)


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä liitteitä jatkohakemukseen täytyy liittää?
Jos hakija on aikaisemmin saanut Koneen Säätiön apurahan samaan tarkoitukseen ja esittänyt monivuotisen suunnitelman, tulee hakemuksen liitteeksi liittää hakijatyypistä (yhteisö, yksilö, työryhmä) riippuen pakolliset liitteet, sekä raportti työn edistymisestä. Erillistä jatkohakemuslomaketta ei ole, vaan hakija ruksaa hakulomakkeesta kohdan Onko kyseisen hanke saanut rahoitusta Koneen Säätiöltä aikaisemmin. Katso myös video: Miten haen jatkoapurahaa?

Voinko hakea samassa haussa kahta eri apurahaa?
Hakija voi hakea useampaa apurahaa. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa (hakemuslomakkeen kohta Muu rahoitus).

Voiko lausunnon lähettää myöhässä?
Lausunnot tulee lähettää lausuntojen verkkopalvelussa viimeistään 18.9. klo 16.00 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntopalvelu sulkeutuu eikä lausuntoja voi enää jättää. Vain hakuaikana lähetetyt lausunnot hyväksytään.

Lausunnonantajani lähetti lausuntonsa vain paperisena. Mitä teen?
Lausunto on suositeltavaa tehdä lausuntojen verkkopalvelussa. Jos lausuntopalvelua ei voi käyttää, voi lausunnon liittää verkkohakemuksen liitteeksi. Emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.

Täytyykö hakemus myös postittaa?
Ei. Hakemus lähetetään ainoastaan verkkopalvelun kautta. Vain verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Millä kielillä hakemuksen voi tehdä? Voiko liitteet olla englanniksi ja itse hakemus suomeksi?
Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen olla suomen kielellä. Ansökningar kan också fyllas i på svenska.

Tutkimussuunnitelmani yhdessä lähdeluettelon kanssa on enemmän kuin neljä sivua, mitä teen?
Yksittäisten hakijoiden kohdalla tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Ei kuitenkaan haittaa, jos pituus menee viidennelle sivulle. Hakemusta ei tämän takia jätetä käsittelemättä. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua.

Saan väittelyluvan vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Voinko silti hakea apurahaa?
Apurahaa voi hakea, jos tutkintotodistuksen tai väittelyluvan toimittaa säätiön toimistoon 15.11. mennessä.

Voinko hakea apurahaa työharjoitteluun tai maisterinopintoihin?
Koneen Säätiö myöntää apurahoja vain jo perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Apurahoja ei myönnetä opintoihin tai työharjoitteluihin.

Voiko Koneen Säätiö maksaa tutkimushankkeen tutkijoille palkkarahaa yliopiston kautta?
Koneen Säätiön myöntää henkilökohtaisia kuukausiapurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskenteluun. Henkilökohtaiset kuukausiapurahat säätiö maksaa suoraan niiden saajille. Hankkeen johtajalle ja tutkimusavustajalle voi hakea palkkarahoitusta, joka maksetaan yliopiston kautta.

Voinko hakea rahoitusta myös yleiskustannusosuuteen, entä mikä on teidän prosentti?
Hakemuksen liitteeksi laitettavassa budjetissa on ilmoitettava mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa tämä merkitään kohtaan Muut kulut, muu. Yleensä Koneen Säätiö myöntää rahoitusta yleiskustannuksiin  enintään 15% apurahan muista kuluista kuin kuukausiapurahoista.

Sähköpostini ei ole enää käytössä, kuinka saan tilattua unohtuneen salasanan?
Luo uusi käyttäjätunnus.

Voiko mahdollisesti myönnettävää apurahaa maksaa ulkomaille?
Apurahaa voidaan maksaa myös muille kuin suomalaisille pankkitileille.

Tuleeko minun olla kirjoilla yliopistossa, jos haen apurahaa väitöskirjan tekemiseen?
Ei tarvitse. Apurahaa voi hakea, jos toimittaa maisterin tutkintotodistuksen 15.11. mennessä.

Milloin Koneen Säätiön apurahojen hakuaika päättyy?
Haku päättyy 15.9. klo 16.00 Suomen aikaa. Määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemuksien liitteitä voi tarvittaessa täydentää verkkopalvelussa vielä maanantaihin 18.9.2017 klo 16 asti.

Milloin päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään?
Päätökset julkistetaan joulukuun alkupuolella. Ilmoitamme päivästä lähempänä tarkemmin. Saajille lähetämme sekä sähköpostin että kirjeen. Julkaisemme saajien nimet myös verkkosivuilla.

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?
Koneen Säätiö ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Säätiö saa vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei kaikille kuitenkaan voida myöntää apurahaa.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti